naknada štete kada je osiguravajuće društvo u likvidaciji